Od kiedy organizacja istnieje

Stowarzyszenie Teatr Nie Teraz (STNT) powstało 21 października 1997 w Tarnowie (data rejestracji sądowej) i jest naturalnym kontynuatorem wcześniejszych działań artystycznych, upowszechnieniowych i edukacyjnych Teatru Nie Teraz i Agencji Promocyjnej OFF, których początek należy datować na rok 1980.

Cele statutowe

Celem nadrzędnym STNT jest praca z młodzieżą i edukacja w zakresie świadomego odbioru sztuki. Podstawową dla STNT ideą, jest idea promowania postaw etycznych i patriotycznych, wyrażających się poprzez ekspozycje kultur mniejszych ojczyzn i stykanie ich ze sobą. Poszukiwanie źródeł kultury polskiej, jak i innych narodów oraz zamiana tych etnologicznych inspiracji na efekt w postaci różnorodnych kreacji artystycznych i dokumentacyjnych, to cele nadrzędne STNT.

Prowadzone działania

Współdziałamy z instytucjami państwowymi, samorządowymi, kościelnymi, politycznymi i społecznymi oraz osobami prywatnymi, tak w kraju jak i zagranicą. Inicjujemy i popieramy twórczość artystyczną i rzemieślniczą – szczególnie tą nieobjętą stałą formą dotacyjną. Organizujemy imprezy artystyczne, festiwale, przeglądy, wernisaże, seminaria. Inicjujemy i prowadzimy działalność dokumentacyjną i wydawniczą (przede wszystkim periodyk „Intuicje”).

Zasięg terytorialny prowadzonych działań

Podstawowym polem działań będzie region tarnowski oraz Województwo Małopolskie. Jednakże Stowarzyszenie TNT docenia wagę projektów ogólnopolskich i międzynarodowych i również takowe inicjuje, jest ich uczestnikiem oraz je realizuje.